Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

1. คำนิยาม
“ท่าน”   หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ , ลูกค้า , พนักงาน , กรรมการ ,    ผู้สมัครงาน , ผู้เข้ามาติดต่อ , ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
“บริษัทฯ ”  หมายถึง บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล”    หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ประมวลผล”    หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”    หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”    หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. รายละเอียดทั่วไป
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ  ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลา
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อาจเป็นทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ สอบถามข้อมูล สมัครงาน รับการติดต่อสื่อสาร หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ประกาศแจ้งการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice)”  
3.2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้ บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
4.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวบภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
1. คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ 
ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ามาติดต่อ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. บุคลากรของบริษัท  ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัทฯกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ 
3. ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวมา
ที่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน/รับบริการ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง และรวมไปถึงผู้สมัครที่ไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทฯ ด้วย
4.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
3. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
5. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการ